Năm 2022, môt khu ph?c h?p du l?ch m?i m?, tinh hoa đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c thi cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m bi?n thành đ?o Thiên Đ??ng, trung tâm du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và tinh hoa. V?i mong mu?n mang t?i khu ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn https://trannghia.net/shophouse-santorini-hon-thom/ đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. N?i m?i căn bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. Bao quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và s? d?ng riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng căn bi?t th? Hòn Th?m s? n?m t?i h? sinh thái cao c?p Sun Group Phú Qu?c. D? án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng mênh mông tr?i dài vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a Sun Group r?t đáng là đi?m d?ng chân tuy?t v?i đ? c?m nh?n k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. https://sungrouphonthom.net/shophouse-hon-thom/ bi?t, nh?ng lo?i hình bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút khách tham quan ghé thăm và là nhân t? trong nh?ng d? án ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong kho?ng th?i gian t?i.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-07 (月) 13:24:17 (112d)