Khu ph?c h?p Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Dragon Ocean Đ? S?n là siêu t? h?p ngh? d??ng qu?c t? t?i vùng du l?ch DUY NH?T Vi?t Nam, mang đ?n m?t th?m m? hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Là khu du l?ch qu?c t? v?i quy mô h?n 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí lý t??ng, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi. Bãi bi?n nhân t?o c?a nó tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo nh?t c?a bãi bi?n này là n??c trong toàn b? khu v?c g?n nh? luôn trong xanh, v??t qua đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. Đ? S?n Dragon Ocean là tên chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i quy mô 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n s? là qu?n th? du l?ch bi?n ngh? d??ng cao c?p l?n nh?t mi?n B?c có th? phát tri?n đ??c. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:03:06 (206d)