https://sungrouphonthom.net/ , môt khu ph?c h?p du l?ch m?i m?, đ?ng c?p đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c hi?n cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m t?o nên đ?o Thiên Đ??ng, qu?n th? du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và tinh hoa. V?i mong mu?n mang t?i khu ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn Sun Group đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. N?i m?i các lo?i hình bđs đang m? bán bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. Bao quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và s? h?u riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng căn bi?t th? Hòn Th?m s? n?m ? h? sinh thái tinh hoa Sun Group Phú Qu?c. D? án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng mênh mông kéo dài vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a Sun Group r?t đáng là tr?m d?ng chân lý t??ng đ? c?m nh?n k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. Đ?? bi?t, nh?ng lo?i hình bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút khách th??ng ngo?n ghé thăm và là m?t y?u t? c?a nh?ng khu ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong kho?ng th?i gian t?i.

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-02-24 (木) 14:39:40 (123d)